Regulamin

REGULAMIN GROWTH TOWN

§ 1.Definicje

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
1) dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionego przez niego produktu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy;
2) dostawca – podmiot za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy produktów zakupionych przez Klienta, którym może być firma kurierska, Poczta Polska S.A. lub InPost Paczkomaty S.p. z o.o.;
3) hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, które Klient wpisuje podczas rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego, które zabezpieczają dostęp do konta Klienta;
4) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którym zawierana jest umowa sprzedaży lub na rzecz których świadczone są inne usługi drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa;
5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) konto Klienta – indywidualny panel administracyjny, do którego Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży;
7) login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, niezbędny do rejestracji i logowania się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Login jest jednocześnie adresem poczty elektronicznej Klienta;
8) materiał VOD – szkolenia i materiały w formie video udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą łącza internetowego;
9) newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku Sprzedawcy lub innych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą;
10) produkt – towar dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, który może być przedmiotem umowy sprzedaży;
11) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
12) rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu konta Klienta w Sklepie Internetowym;
13) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu między Klientem a Sprzedawcą zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
14) urządzenie końcowe – komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mające możliwość łączenia się z siecią Internet za pomocą którego użytkownik może korzystać ze Sklepu Internetowego;
15) użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego;
16) trwały nośnik – każdy materiał lub narzędzie, które umożliwia Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego, dostęp do tych informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą oraz odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

§ 2.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Growth Town, e-mail: biuro@growth.town, zwanego dalej „Sprzedawcą”, będącego właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem growth.town, zwanego dalej „Sklepem Internetowym”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę innych usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie prawa do prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, własności intelektualnej, prawa do nazwy, domeny internetowej, logotypów, wzorów formularzy i innych materiałów znajdujących się ma stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy.
3. Logotypy, nazwy i zdjęcia prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów mogą należeć do podmiotów trzecich.
4. Korzystanie z dóbr, o których mowa w ust. 2, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.
5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, łączy internetowych i urządzeń mających możliwość łączenia się z siecią Internet. W celu prawidłowego wyświetlania Sklepu Internetowego urządzenie końcowe powinno spełniać minimalne wymagania techniczne:
1) przeglądarka internetowa w wersji nie starszej niż: Internet Explorer 8 lub Mozilla Firefox 20 lub Google Chrome 30 lub Opera 10 lub Safari 4;
2) włączona obsługa plików cookies w przeglądarkach internetowych;
3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1Mbit/s.
6. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupów produktów w Sklepie Internetowym oraz korzystania z innych świadczonych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
7. Sprzedawca stosuje tryb plików cookies, które podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zapisywane są w celu poprawnego działania Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych. Użytkownik może wyłączyć mechanizm działania plików cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak w takim przypadku może spowodować to niepoprawne działanie Sklepu Internetowego.
8. Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być związane z nieuprawnionym korzystaniem z danych użytkownika oraz ich modyfikowaniem przez osoby trzecie. Zaleca się stosowanie przez użytkowników, na urządzeniach końcowych, programów antywirusowych i innych chroniących dane osobowe użytkownika oraz nie podawanie loginu i hasła do konta Klienta osobom trzecim.
9. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za możliwość komunikowania się z nim. Klient ponosi koszty związane z komunikacją zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami trzecimi za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość.

§ 3.Rejestracja

1. W celu złożenia zamówienia i zakupu jakiegokolwiek produktu w Sklepie Internetowym Klient obowiązany jest do utworzenia konta Klienta, co związane jest z bezpłatną rejestracją.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna, jednak Klient, który nie dokona rejestracji nie ma możliwości złożenia zamówienia i dokonania zakupu jakiegokolwiek produktu oferowanego w Sklepie Internetowym.
3. W celu rejestracji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i przesłania go do Sprzedawcy drogą elektroniczną.
4. Rejestracja Klienta następuje przez wypełnienie w formularzu rejestracji obowiązkowych pól: „adres e-mail” i „hasło”, przez podanie adresu swojej poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła do którego dostęp ma tylko Klient i za pomocą którego będzie logował się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5. Po utworzeniu konta Klienta Klient może uzupełnić swoje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
c) numer telefonu;
d) nazwa firmy w przypadku przedsiębiorcy;
e) numer NIP w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury VAT.
6. W celu dokonania zakupu należy utworzyć konto Klienta i uzupełnić swoje dane w sposób, o którym mowa w ust. 5. Nie jest możliwe złożenie zamówienia i zakup produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, jeżeli Klient utworzył konto Klienta i podał wyłącznie dane, o których mowa w ust. 4.
7. Po ukończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji.
8. Klient ma możliwość zmiany swoich danych osobowych za każdym razem po zalogowaniu się na swoje konto Klienta.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz do aktualizacji w przypadku ich zmiany, zwłaszcza jeśli dane ulegną zmianie po złożeniu zamówienia a przed wysyłką zakupionych produktów.
10. W trakcie rejestracji Klient zaznaczając odpowiednie pola w formularzu:
1) akceptuje niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z nim;
2) może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia;
3) może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Sprzedawca informuje Klienta o celu zbierania danych osobowych oraz o znanych i przewidywanych odbiorcach tych danych.
11. Dostawa nie będzie możliwa do zrealizowania w przypadku, kiedy Klient nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 10 pkt 2, oraz nie zaakceptuje Regulaminu Sklepu Internetowego.
12. Zgoda, o której mowa w ust. 10 pkt 3, może być cofnięta przez Klienta w każdej chwili, poprzez oświadczenie wysłane do Sprzedawcy na adres: biuro@growth.town.

§ 4.Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego Klient dodaje produkt, który zamierza nabyć, do „Koszyka” poprzez wybór polecenia „Dodaj do koszyka”.
3. Klient może skompletować zamówienie przez dodanie do „Koszyka” więcej niż jednego z wybranych przez siebie produktów.
4. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne, ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane z „Koszyka” przed złożeniem zamówienia.
5. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy i sposobu płatności Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy drogą elektroniczną wybierając polecenie „Zamawiam i płacę”. W podsumowaniu zamówienia Klient każdorazowo informowany jest o łącznej cenie za wybrany produkt i dostawę oraz o wszystkich innych kosztach jakie poniesie w związku z zakupem danego produktu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia wraz niniejszym Regulaminem, pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, zwaną dalej „potwierdzeniem zamówienia”.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
9. Dniem wykonania umowy jest dzień odbioru zamówionego produktu.
10. W trakcie składania zamówienia Klient może skorzystać z kodów rabatowych. Kod rabatowy należy wpisać w odpowiednim polu w formularzu zamówienia, co powoduje obniżenie ceny. Kody rabatowe możliwe są do uzyskania podczas akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu https://www.facebook.com/GrowthTown/.
11. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

§ 5.Płatności

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym produkcie są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zakupem produktu. O cenie dostawy i innych kosztach Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia przy wyborze sposobu dostawy w formularzu zamówienia oraz w przesłanym potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2. Ceny widoczne są przy opisach produktów, a koszty dostawy w podsumowaniu złożonego zamówienia oraz dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
3. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione produkty:
1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) wpłata za pośrednictwem operatora płatniczego Paypal
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak zapłaty w tym terminie równoznaczne jest z anulowaniem zamówienia.
5. Na wszystkie zakupione produkty Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT jeżeli Klient wyrazi taką wolę przed realizacją zamówienia.
6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

§ 6.Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy produktu ustalane są w trakcie procesu składania zamówienia i uzależnione są od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.
3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o przewidywanej liczbie dni roboczych niezbędnych do dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin dostawy liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Produkty dostarczane są za pośrednictwem dostawcy na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6. Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić dostarczony produkt w obecności pracownika dostawcy, a w przypadku uszkodzenia produktu ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
7. Klient, który nie jest Konsumentem zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczonego produktu w obecności pracownika dostawcy, a w przypadku uszkodzenia produktu Klient powinien spisać protokół w obecności pracownika dostawcy i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną: biuro@growth.town. lub telefonicznie pod numerem: +48 531 766 848.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, pracownik dostawcy pozostawia awizo z informacją o miejscu i terminie odbioru przesyłki. Pracownik dostawcy może skontaktować się telefonicznie z Klientem i ustalić termin, w którym Klient będzie obecny. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie.
9. W przypadku nieudanych prób doręczenia, produkt zostaje zwrócony do Sprzedawcy. Sprzedawca ponownie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu. Koszt ponownej dostawy ponosi Klient.
10. W przypadku zakupu biletu na szkolenie Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie udziału w szkoleniu (bilet) w formacie PDF z oznaczeniem imienia i nazwiska Klienta oraz daty, miejsca i nazwy szkolenia.
11. W przypadku zakupu materiału VOD przez dostawę rozumie się udostępnienie go online przez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego materiału VOD, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio na trwały nośnik Klienta.
12. W przypadku zakupu materiału VOD po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Klienta wiadomość na jego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych materiałów VOD w postaci plików.
13. Zakupiony Materiał VOD zostanie udostępniony Klientowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Sprzedawcę.

§ 7.Rękojmia

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie i dostarczane Klientom są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz niniejszym Regulaminie.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
3. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może:
1) żądać usunięcia wady albo wymiany produktu na wolny od wad;
2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego produktu.
5. Konsument, w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca odpowiada za wadliwy produkt przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania.
8. Żądanie Konsumenta związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu po upływie roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin ten nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za wadliwy produkt.

§ 8.Tryb reklamacji.

1. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu, Klient powinien o tym niezwłocznie poinformować Sprzedawcę przesyłając wadliwy produkt wraz z pisemną reklamacją na adres: reklamacja@growth.town
2. Reklamacja Klienta powinna zawierać:
a) dane identyfikacyjne – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Klienta,
b) dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta,
c) numer rachunku bankowego Klienta,
d) wskazanie reklamowanego produktu,
e) datę zakupu reklamowanego produktu,
f) datę stwierdzenia wady,
g) opis stwierdzonej wady,
h) żądanie Klienta,
i) podpis Klienta.
3. Klient może posłużyć się również formularzem reklamacyjnym, dostępnym na stronie internetowej growth.town, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu wadliwego produktu poinformuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, w szczególności o jej uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu, a w przypadku uwzględnienia reklamacji o przewidywanym terminie i sposobie usunięcia wady.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokryje koszty dostawy produktu.
6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację dotyczącą korzystania z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w § 12. Reklamacja może być złożona w postaci elektronicznej i przesłana na adres reklamacja@growth.town.

§ 9.Gwarancja

1. Oferowane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę lub producenta produktu.
2. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dołączany do zakupionego produktu.
3. W przypadku gdy produkt jest objęty gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji publikowana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 10.Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Konsument otrzymał zakupiony produkt, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej sprzedającego i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacja@growth.town. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument powinien zwrócić zakupiony produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi całość dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym bezpośrednie koszty dostawy rzeczy w kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 11.Szkolenia

1. Kupując bilet na szkolenie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient zawiera umowę uczestnictwa w szkoleniu na zasadach i warunkach określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia, jednakże Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją umowy do chwili otrzymania zapłaty. Zakupiony bilet jest potwierdzeniem zawarcia umowy i jego okazanie jest niezbędne do dopuszczenia do uczestnictwa w szkoleniu.
2. Konsument może odstąpić od umowy uczestnictwa w szkoleniu w terminie 14 dni od jej zawarcia, na zasadach określonych w § 10.
3. W przypadku zawarcia umowy uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi związanej z uczestnictwem w szkoleniu w planowanym terminie. W przypadku zakończenia usługi związanej z uczestnictwem w szkoleniu Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia. W przypadku zmiany terminu lub miejsca szkolenia, Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie 7 dni od momentu poinformowania go o tym przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podawania przyczyny. W przypadku odwołania szkolenia Sprzedawca zwraca wpłaconą przez Klienta cenę, na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub na numer rachunku bankowego, z którego dokonana została zapłata ceny.
6. Klient może przepisać zakupiony bilet na inną osobę lub na kolejny termin tego samego szkolenia informując o tym Sprzedawcę jednak nie później niż na 7 dni przed dniem, w którym szkolenie ma się odbyć.

§ 12.Świadczenie usług nieodpłatnych

1. Sprzedawca świadczy, na rzecz Klientów, usługi drogą elektroniczną nieodpłatne:
a) prowadzenie konta Klienta;
b) newsletter.
2. Usługa prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji, o której mowa w § 3, i polega na udostępnieniu Klientowi panelu umożliwiającego sprawdzanie stanu zamówień, zamówień już zrealizowanych oraz modyfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji.
3. Umowa na prowadzenie konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia rejestracji w Sklepie Internetowym.
4. Umowa o prowadzenie konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego konta Klienta. Sprzedawca usuwa konto Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania., chyba, że Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy, naruszył niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, a zachowanie konta Klienta niezbędne jest do ustalenia okoliczności i odpowiedzialności Klienta.
5. Usługa newsletter polega na wysyłaniu drogą elektroniczną do Klienta przez Sprzedawcę informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
6. Umowa o przesyłanie newslettera zostaje zawarta w momencie przesłania przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem formularza „Chcę otrzymywać newsletter” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
7. Klient może rozwiązać umowę na przesyłanie newslettera klikając na link umieszczony w wiadomości przesyłającej newsletter, co skutkuje rezygnacją z otrzymywania newslettera, lub wysyłając drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy informację o rezygnacji z usługi. Sprzedawca zaprzestanie wysyłania newslettera w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.
8. Sprzedawca może zablokować dostęp do usług nieodpłatnych, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych użytkowników Sklepu Internetowego, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku uzasadnionych względów bezpieczeństwa.
9. Zablokowanie dostępu usług nieodpłatnych trwa do momentu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę ich zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych.

§ 13.Ochrona danych osobowych

1. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie. Niepodanie danych, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5, w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz złożenie i realizację zamówienia.
2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego zbioru.
4. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku gdy Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy, naruszył niniejszy Regulamin lub przepisy prawa i zachowanie danych Klienta niezbędne jest do ustalenia okoliczności i odpowiedzialności Klienta.
5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczna i innych celów określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zgody wyrażonej przez Klienta.
7. Sprzedawca może przekazać dostawcy niezbędne dane osobowe Klienta w celu realizacji złożonego zamówienia.

§ 14.Postanowienia końcowe

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez przedsiębiorcę.
2. W przypadku powstania sporu w związku z zawartą umową sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania go polubownie. W przypadku nierozwiązania sporu polubownie będzie on rozstrzygnięty przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Klientów w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony przez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu przesyłając mu drogą elektroniczną wiadomość z linkiem do nowego Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2015 r.