Browsing Category Lifestyle

Prawo przyciągania, a pieniądze.

Negatywne uczu­cia zwią­za­ne z pie­niędz­mi odpycha­ją pie­nią­dze i zmniej­sza­ją ich ilość. Za każ­dym ra­zem, gdy masz pre­ten­sje do pie­nię­dzy, uszczu­plasz je co­raz bar­dziej. Je­śli z pie­niędz­mi wią­żesz ta­kie uczu­cia jak za­zdrość, roz­cza­ro­wa­nie, zmar­twie­nie albo strach, nie mo­żesz otrzy­mać…

Read More

Flywheel vs Sales funnel

Czy lejek marketingowy jest przestarzały? Ścieżka zakupowa nie jest (i nie powinna być) całkowicie martwa, nastąpiła zmiana w sposobie pracy content marketing w firmie, aby jak najlepiej służyć klientom.Lejek sprzedażowy jest skuteczną metodą generowania potencjalnych klientów,…

Read More