Prawo przyciągania, a pieniądze.

Negatywne uczu­cia zwią­za­ne z pie­niędz­mi odpycha­ją pie­nią­dze i zmniej­sza­ją ich ilość. Za każ­dym ra­zem, gdy masz pre­ten­sje do pie­nię­dzy, uszczu­plasz je co­raz bar­dziej. Je­śli z pie­niędz­mi wią­żesz ta­kie uczu­cia jak za­zdrość, roz­cza­ro­wa­nie, zmar­twie­nie albo strach, nie mo­żesz otrzy­mać wię­cej. Pra­wo przy­cią­ga­nia mówi, że po­do­bień­stwa się przy­cią­ga­ją. Je­śli masz do siebie pretensje, że nie masz dość pie­nię­dzy, otrzy­masz wię­cej ne­ga­tyw­nych sytuacji powodu­jących nie­do­sta­tek pie­nię­dzy. Mar­twisz się o pie­nią­dze? Przy­cią­gniesz do…

Read More

Filozofia KAIZEN

„Kaizen” to w tłumaczeniu na język polski poprawa, zmiana na lepsze/ polepszenie. Czy mieliście już do czynienia z tą koncepcją? Czy wykorzystywaliście ją w praktyce? Dzięki KAIZEN możesz osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym dążąc do ciągłego doskonalenia.W życiu zawodowym pomaga np. zlikwidować barierę pomiędzy menadżerem a pracownikami. Małymi krokami, mimo wielu wątpliwości, zahamowań, lęku i obawami przed wszystkim co jest wkoło…

Read More

Komu dziś możesz ogłosić Dobrą Nowinę?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka Mk 1,40–45 Głoszenie Dobrej Nowiny jest przede wszystkim dziełem Boga. On wie, komu w danej sytuacji potrzebne jest nasze świadectwo. Dlatego Chrystus wysyła uzdrowionego człowieka do konkretnej osoby, do kapłana. Czy wiesz już, z kim dziś masz się spotkać?Co czujesz na myśl o tym spotkaniu?Czego ten człowiek potrzebuje w swojej obecnej sytuacji? Czym się z Tobą podzielę….

Read More

Flywheel vs Sales funnel

Czy lejek marketingowy jest przestarzały? Ścieżka zakupowa nie jest (i nie powinna być) całkowicie martwa, nastąpiła zmiana w sposobie pracy content marketing w firmie, aby jak najlepiej służyć klientom.Lejek sprzedażowy jest skuteczną metodą generowania potencjalnych klientów, ostatecznie koncentruje się na zamykaniu sprzedaży i przechodzeniu do następnęgo kroku, a nie zawsze o to chodziFlywheel skupia się na myśleniu o relacji między firmą, a klientem w kontekście powtarzającego…

Read More

Gdy ktoś traci pracę…

Dzisiejszy dzień był bardzo emocjonalny. Kilka dni temu, napisałem na swojej tablicy życzenia świąteczne w nawiązaniu do Boga i jak bardzo pomaga nam wiara. O poranku dostałem bardzo wzruszająca wiadomość. Pewna młoda kobieta została dotknięta moim wpisem, otwartością i nie rezygnacji z pokazywania wiary, pomimo że dla wielu osób to było “niestosowne”. Postanowiła podzielić się swoją historią. Powiedziała mi, że jej życie jest beznadziejne. Rozstała…

Read More